Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja
Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja
Zapraszamy na rehabilitację

Zapraszamy na rehabilitację

Przyjmujemy pacjentów w ramach kontraktu z NFZ oraz prywatnie....

 • Zapraszamy na rehabilitację

Stypendia

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW
DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA

 

 1. O przyznanie stypendium może ubiegać się uczeń Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja, który w poprzednim roku szkolnym uzyskał następujące wyniki nauczania:
  1. reprezentując szkołę został laureatem bądź finalistą olimpiady przedmiotowej, konkursu przedmiotowego lub innego konkursu na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
  2. uzyskał świadectwo z wyróżnieniem (średnia ocen co najmniej 4,75 i zachowanie co najmniej bardzo dobre),
 2. Wniosek może składać uczeń, który spełnia obydwa warunki wymienione w p.1.
 3. Wniosek musi być zaopiniowany przez wychowawcę klasy i opiekuna naukowego, którzy swoimi podpisami potwierdzają, że uczeń spełnia wymagania stypendysty Fundacji: wychowawca co do świadectwa, opiekun naukowy – co do tytułu laureata / finalisty.
 4. Wniosek o przyznanie stypendium składa uczeń do Zarządu Fundacji Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja, na dziennik podawczy do sekretariatu szkoły.
 5. Wnioski o stypendium należy składać w terminie do 15 września po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.
 6. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Fundacji,
 7. Decyzję, o której jest mowa w p. 6, Zarząd podejmuje do 25 września po rozpoczęciu nowego roku szkolnego, a informacja o niej zostaje przekazana niezwłocznie dyrektorowi szkoły.
 8. Stypendium wypłacane jest na koniec każdego miesiąca, przez okres 1 roku szkolnego: od września do sierpnia.
 9. Wysokość stypendium określa Zarząd Fundacji.
 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzja o przyznaniu stypendium może być uchylona w każdej chwili, a wypłacanie stypendium – wstrzymane.

 

 

Kryteria przyznawania stypendium zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Fundacji Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w dniu 19 maja 2017 r. i obowiązują od daty zatwierdzenia.

Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja © Copyright 2024 
Projekt i wykonanie strony: intMar.eu