Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja
Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja
Zapraszamy na rehabilitację

Zapraszamy na rehabilitację

Przyjmujemy pacjentów w ramach kontraktu z NFZ oraz prywatnie....

  • Zapraszamy na rehabilitację

Stypendia

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW
DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA

1. O przyznanie stypendium może ubiegać się uczeń Gimnazjum lub Liceum
    Ogólnokształcą cego Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja, który:

  • jest laureatem bądź finalistą olimpiady przedmiotowej, konkursu przedmiotowego lub inne go konkursu na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;
  • ma średnią ocen nie niższą niż 4,7;
  • legitymuje się udokumentowanymi zainteresowaniami i osiągnięciami w określonej dziedzinie;
  • znalazł się w trudnej sytuacji rodzinnej.

2. Uczeń może otrzymać stypendium wtedy, gdy spełnia co najmniej 2 spośród
    kryteriów podanych w punkcie l.

3. Wniosek o przyznanie stypendium składa do Zarządu Fundacji Towarzystwa
    Szkolnego im. M. Reja uczeń lub wychowawca klasy.

4. Wnioski kierowane do Zarządu Fundacji muszą być zaopiniowane przez
    wychowawcę klasy.

5. Wnioski o stypendium należy składać do Zarządu Fundacji w terminie do końca
    czerwca danego roku.

6. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji w pełnym składzie.

7. Wysokość i długość okresu, na który zostaje przyznane stypendium, określa Zarząd
    Fundacji.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzja o przyznaniu stypendium może
    być uchylona w każdej chwili.

 

Kryteria przyznawania stypendium zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Fundacji Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w dniu 15 maja 2003r. i obowiązują od daty zatwierdzenia.

Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja © Copyright 2019 
Projekt i wykonanie strony: intMar.eu